OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Warunki ogólne

IVORY Ceramics obsługuje tylko agencje reklamowe oraz pośredników. Dla agencji reklamowych przygotowaliśmy specjalny cennik uwzględniający rabat, bezpłatne katalogi, stronę internetową bez naszych danych oraz Master produktów. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wykonanych realizacji na potrzeby przygotowania katalogu naszych produktów, prezentacji oferty firmy, umieszczenia na stronie internetowej Ivory i innych celach prezentacji naszych produktów. Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.

2. Zamówienia

Kupujący zawiera umowę zakupu towaru z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia. Kupujący pisemnie potwierdza fakt przyjęcia do realizacji zamówienia. Zamówienie określi w sposób precyzyjny ilość i rodzaj towaru, cenę, terminy realizacji. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć sprzedającemu wzory, wymagania kolorystyczne oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy w dniu wysłania zamówienia.

3. Płatność

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet ceny zakupu w wysokości 40% wartości zamówienia. Zaliczka płatna jest w terminie 3 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W przypadku nie zapłacenia zaliczki w terminie strony umowy uważać będą , iż nie doszło do złożenia zamówienia i zawarcia umowy, chyba że Kupujący złoży oświadczenie, iż zaliczkę wpłaci w innym terminie przez siebie wskazanym. W przypadku zwłoki w zapłacie zaliczki terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie proporcjonalnie do okresu zwłoki. Sprzedający może naliczyć z tytułu zwłoki w zapłacie ceny odsetki ustawowe w podwójnej wysokości. Zapłata ceny następuje z chwilą wpływu na konto sprzedającego środków pieniężnych.

4. Odebranie towaru

Kupujący zawiadamia sprzedającego z wyprzedzeniem 3 dni o terminie odbioru zamówionego towaru z magazynów Sprzedającego. Sprzedający przygotuje towar do przewozu, koszty opakowania stanowią koszt sprzedającego. Koszty przewozu /transportu/ stanowią koszty kupującego.

5. Prawa autorskie

Wzór produktu chroniony jest prawem autorskim, zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji ds. Rynku Wewnętrznego / E -030008 Alicante /. Kopiowanie wzoru użytkowego bez zgody sprzedającego jest zabronione.

6. Reklamacje

Definicja wady fizycznej: Wady fizyczne występują wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona biorąc pod uwagę przeznaczenie rzeczy. Odstępstwa koloru w ramach 2 stopni w skali wzornika PANTONA nie jest wadą fizyczną produktu.
Kupujący zobowiązuje się sprawdzić towar w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania towaru /wydania go z magazynu/. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi w w/w terminie Sprzedającego o stwierdzonych wadach.
Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Towar należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy wypełnić dokument reklamacyjny, będący w posiadaniu kuriera.
Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania. Nakład dostarczego towaru może się różnić +/- 5% od nakładu w zamówieniu. Reklamacja nie wstrzymuje obowiązku zapłaty ceny za dostarczony towar.
IVORY SPRZEDAJE WYROBY KLASY I i II WG NORMY PN-A-12450:1975 ORAZ NORMY PN-A-12480:1975 POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI. NORMY DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE KLIENTA W SIEDZIBIE FIRMY IVORY.
W/W NORMY ZAWIERAJĄ TABLICĘ NR 3 W KTÓRYCH OKREŚLONO STOPNIE WYSTĘPOWANIA WAD NA NACZYNIACH.
IVORY PRZY ROZPATRYWANIU REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH ZASTOSUJE W/W NORMY I TABELE.

7.   Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do zawinionych czynności sprzedającego i wysokości zamówienia.

8.   W przypadku sporu właściwym będzie Sąd Gospodarczy w Olsztynie.  

9.   Akceptacja formularza zamówienia drogą elektroniczna jest dla nas podstawą do rozpoczęcia realizacji 

10. Instrukacja bezpieczeństwa